Frequently Asked Questions

Other Languages: Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Filipino Français Indonesian Italiano Japanese Korean Malay Bokmål Nederlands Polski Português - Brasil Português - Portugal Русский Svenska Thai Türkçe Українська Chinese Taiwan Chinese

Chuyển Tên Miền Sang Wild West Conrad Pacific Domain Registration

Print this Article
Last Updated: January 23, 2017 12:18 PM

Chuyển một tên miền sang Wild West Conrad Pacific Domain Registration không hề phức tạp. Bạn cần hoàn thành một số bước với nhà đăng ký hiện tại và một số bước với Wild West Conrad Pacific Domain Registration. Toàn bộ quy trình có thể mất từ 7 đến 10 ngày để hoàn thành.

Nếu bạn đang tính:

Bạn không đủ điều kiện để chuyển miền trong thời hạn 60 ngày sau khi diễn ra các sự kiện sau:

• •Đăng ký hoặc chuyển tên miền
• Cập nhật tổ chức của người liên hệ đăng ký
• •Cập nhật họ hoặc tên của người liên hệ đăng ký và khi một tổ chức chưa được nêu tên

Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách chuyển miền giữa các nhà đăng ký của ICANN và Thỏa thuận thay đổi tên miền của người đăng ký của chúng tôi.

Để chuyển một tên miền sang Wild West Conrad Pacific Domain Registration

Hoàn thành các bước sau với nhà đăng ký hiện tại của bạn

 1. Xác minh thông tin liên hệ: Xác minh xem thông tin liên hệ của quản trị viên miền có chính xác hay không. Tất cả các email liên quan đến quá trình chuyển miền sẽ được chuyển đến email của quản trị viên đó.

  Đối với các miền .au, tất cả các thông tin về chuyển miền sẽ được gửi đến email của người liên hệ đăng ký.

 2. Mở khóa tên miền.
 3. Hủy đăng ký được bảo vệ hoặc đăng ký riêng: Nếu miền đó có Đăng ký được bảo vệ hoặc Đăng ký riêng thì bạn cần phải hủy chế độ này.
 4. Lấy mã ủy quyền (còn được gọi là mã EPP hoặc khóa chuyển) từ nhà đăng ký hiện tại của bạn.

Hoàn thành các bước sau với Wild West Conrad Pacific Domain Registration

 1. Mua chuyển tên miền từ website của chúng tôi. Nếu đuôi tên miền mở rộng mà bạn muốn chuyển không được liệt kê, thì bạn không thể chuyển tên miền cho chúng tôi.

  Nếu bạn mua quyền chuyển tên miền .uk, .ca, .eu, .es, or .se, xem bài viết tương ứng để được hướng dẫn thêm về chuyển miền:

 2. Kiểm tra email: kiểm tra email của người quản lý tên miền (quản trị) (hoặc email của người liên hệ đăng ký đối với các miền .au) để tìm email được gửi từ Wild West Conrad Pacific Domain Registration. Email có chứa các ID giao dịch và mã bảo mật mà bạn cần để cho phép chuyển miền.
 3. Ủy quyền chuyển tên miền sang Wild West Conrad Pacific Domain Registration.

Bước Tiếp Theo